top of page

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanı

 

Toplumda şehirlerde, kasabalarda ve köylerde yaşayan, yetersiz beslenen ve gıdaya ulaşamayan sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı sayılan yoksun, kimsesiz, hasta, engelli bireylere ve ihtiyacı olan herkese (vatandaşlık, etnik grup ve inanç gözetmeksizin) sağlıklı ve temel beslenme ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlanması için çalışmalar yapar. Ayrıca saf bitkisel ve süt ürünü temelli beslenme bilincinin oluşması, Kadim Vedik Kültürünü tekrar canlandırılması ve spritüal yaşamın örnekleri ile şiddetsizlik prensibine dayalı bitkisel bazlı ve süt ürünlerinden oluşan yiyecekleri hazırlanma yöntemleri konusunda eğitimler verir. Böylece katılımcılar sağlıklı bitkisel bazlı ve süt ürünlerinde oluşan beslenmenin beden ve zihin sağlığına olumlu etkileri tecrübe ederler. Topluma yemek yogası bilimi ve sanatı hakkında bilgilendirme sağlanır. Hayvan hakları ile hayvanların yaşam hakkına saygı duyma bilinci kazandırır.

 

Diğer yandan dezavantajlı bireylerin gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla, onların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Gıda Bankaları kurmak ve kurulmasına yardımcı olarak gerektiğinde su ihtiyacı olan bölgelerde su kuyuları açılmasına destek verir.

         

Gıda Bankası bağışlanan sadece bitkisel veya süt ürünleri içeren her nevi ürün veya üretim fazlası, paketleme veya  kodlama hatası sebebiyle piyasaya sürülememiş, sağlığa uygun ve son kullanma tarihi geçmemiş saf bitkisel besinleri tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kar amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonları ifade eder.

Afet durumlarında ise temel beslenme ihtiyacını karşılamak adına afet bölgelerinde çalışma gerçekleştirir. İhtiyaç sahipleri temel beslenme ihtiyacını sağlamak dışında, israfı önlemek amacı ile biyogaz, kompost ve atık dönüşüm tesislerine de atık ve/veya uygun organik ürünleri yönlendirerek dönüşüm döngüsünü tamamlamayı hedefler.  Bunun için kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapacaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanı 

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yaparak dezavantajlı grupların, yoksunların, kimsesizlerin yeterli ve dengeli beslenme konusunda ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimler düzenlemek için çalışmalar yapmak, gerektiği takdirde kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma sağlar. Dezavantajlı grupların, yoksunların, kimsesizlerin, engellilerin toplumdaki saygınlığının artırılması ve topluma geri kazandırılması için kadim vedik kültürün örneklerini, yaşam kültürünü ortaya koyan çalışmalar yaparak, bu konuda kamuoyunu bilinçlendirir. Bu amaçla, Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartacaktır. Ayrıca sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayarak her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek için çalışır.

 

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul ederek, Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurarak işletir. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açarak sosyal ve kültürel tesisler kurarak ve bunları tefriş eder.

 

Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, festival, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek için çalışmalar yapar. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar. Uluslararası faaliyette bulunarak yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşma sağlar.

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur. Gıda Bankacılığı yapar ve bu kapsamda bağışların saf bitkisel bazlı gıda ve süt ürünleriniteliğinde olması gerekir. Yapılacak bağışların (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması esastır. Dernek, amacına uygun faaliyetlerini yapmak ve arttırmak amacıyla her gerçek ve tüzel kişinin kendi isteğiyle derneğe yapacağı nakdi ve ayni yardım ve bağışı kabul eder.

 

Diğer yandan saf bitkisel bazlı gıda niteliği taşımayan ve süt ürünleri dışındaki hayvansal gıdalar veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmez.

 

Yapılan Faaliyetler: 2021-2022-

Yaşam İçin Yemek Derneği Genel Kurulu 24.03.2021 tarihinde Dernek Merkezinde yapıldı.

Onursal Üye olarak A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhuda,

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi.

Yıl içinde yönetim kurulu toplantıları yapıldı. Yeni üyeler kabul edildi.

23.03.2022 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak çeşitli programlar yapılmasına karar verildi. Belediye, üniversiteler, Huzur evleri…. Kamu kurumlarıyla iletişim kurulması yemek dağıtımı, eğitimler, seminerler, workshop…vb gerçekleştirme hedeflendi.

10.04.2022 tarihinde Dernek Üyeleri arasında iletişimin güçlendirilmesi için Dernek Merkezinde yemek verildi.

2021 yılı beyannamesi verildi.

bottom of page